شرکت سوژمیران

صورت های مالی سالانه

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت سوژمیران (سهامی عام) بانضمام صورت های سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

گزارش فعالیت هیات مدیره 1401

شرکت سوژمیران (سهامی عام) گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1400

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

گزارش کنترلهای داخلی 1401