شرکت سوژمیران

کمیته های تخصصی

کمیته های تخصصی و اعضایشان و وظایف و کارکردها

ردیف

کمیته های هیئت مدیره

شرح وظایف

1

کمیته حسابرسی

1 .نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل
2 .پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام جهت انتصاب
3 .نظارت بر گزارشگری مالی
4 .کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول
از سالمت گزارشگری مالی، اثربخشی مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و نظام
راهبردی، اثر بخشی حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و داخلی

2

کمیته مدیریت ریسک

1 .پیشنهاد چارچوب کلی مدیریت ریسک
2 .بررسی رویه ها و خط مشی های مدیریت
3 .شناسایی ریسک های با اهمیت
4 .گزارش موارد مواجه با ریسک های با اهمیت
5 .نظارت بر حفظ کنترلهای مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلبها

3

کمیته انتصاب

1. پيشنهاد انتصاب و بركناري مديران ارشد

2. نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرح‌هایی برای تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران،

3. پيشنهاد نامزدهايي براي عضويت در كميته‌هاي تخصصي

4. پيشنهاد برنامه آموزشي

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

رشته تحصیلی

عضو غیرموظف هیات‌مدیره

تاریخ عضویت در کمیته

اهم سوابق حرفه ای

رضا طاهرخانی

عضو کمیته

کارشناسی ارشد

حسابداری

غیرموظف

23/06/1400

عضویت در هیات مدیره شرکت باما و ذوب وروی اصفهان

محمدرضا محمدیان

رئیس کمیته

کارشناسی

حسابداری

غیرموظف

23/06/1400

مدیر مالی شرکت سرمه فیروز آباد 7 سال

حسین مومنی جلودار

عضو کمیته

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

غیرموظف

23/06/1400

مدیر مالی شرکت یاقوت سیرجان

مشخصات اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

رشته تحصیلی

عضو غیرموظف هیئت‌مدیره

تاریخ عضویت در کمیته

اهم سوابق حرفه ای

امیر پاشا نجارزاده

عضو کمیته

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی گرایش مالی

05/10/1401

مهندس مشاور صنعتی تاسیسات برقی در گروه مهندسین مشاور صنعتی نوها(8سال)

معامله گر بورس کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران(4سال)

محمد جعفری نوش آبادی

عضو کمیته

کارشناسی ارشد

حسابداری

05/10/1401

انجام خدمات حسابرسی(4سال)

مدیر مالی سرمایه گذاری –(5سال)

مدیرعامل(به مدت یکسال)

قائم مقام مدیرعامل(4 سال)

عضو کمیته حسابرسی(2 سال) کارگزاری بیمه ملت

محمدرضا محمدیان

رئیس کمیته

کارشناسی

حسابداری

غیرموظف

23/06/1400

مدیر مالی شرکت سرمه فیروز آباد 7 سال

مشخصات اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تحصیلی

عضو غیرموظف هیئت‌مدیره

تاریخ عضویت در کمیته

علی یوسف طالشی

کارشناسی

حسابداری

05/10/1401

احمد عبدالهی

کارشناسی ارشد

حسابداری

05/10/1401

اکبر شفیعی

کارشناسی ارشد

اکتشاف

موظف

05/10/1401