شرکت سوژمیران

هیئت مدیره

رضا طاهرخانی

رئیس هیئت مدیره

همت سلامی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا محمدیان

عضو هیئت مدیره

اکبر شفیعی

مدیرعامل

محمد حمید محمدی

عضو هیئت مدیره

عضو

سمت

تاریخ

نماینده

سوابق حرفه‌ای اخیر

مدرک تحصیلی

انتصاب

شرکت

رضا طاهرخانی

رئیس هیات مدیره

کارشناس ارشد حسابداری

03/10/1401

گروه صنعتی معدنی امیر (سهامی عام)

عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران ( از 1399 )

عضو هیات مدیره و معاون مالی گروه توسعه بن­دا

عضو هیات مدیره و مدیرمالی گروه دارویی پوراطب

مدیرمالی شرکت ایران داروک

مدیرمالی شرکت بوته سبز مهرآئین

محمدحمید محمدی

عضو هیات مدیره

لیسانس حسابداری

30/07/1402

شرکت کوشش آذین (سهامی خاص)

عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران )از آبان 1402(

مدیر مالی شرکت کانی کربن طبس

مدیر عامل سرمايه گذاري پارس ايمن

محمدرضا محمدیان

عضو هیات مدیره

لیسانس حسابداری

10/04/1400

شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص)

عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از تیر 1400)

مدیر مالی شرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروز آباد

مدیر مالی گروه صنعتی بهشهر

همت سلامی

نائب رئیس  هیات مدیره

دکتری زمین شناسی-آب شناسی

30/07/1402

شرکت صنعتی آراسته معدن

(سهامی خاص)

عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران )از آبان 1402(

 عضو هيات مديره معدني پويندگان سرب و روي مرکزي

عضو هيات مديره زمين کاوان جام جم پارسيان

عضو هيات مديره توليدي وصنعتي شاهين روي سپاهان

عضو هيات مديره کاوان کيش

عضو هيات مديره فرا انديشان نيک

نائب رييس هيات مديره شرکت طلاي ايران 

اکبر شفیعی

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

14/04/1401

سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص)

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از تیر 1401 تاکنون)

کارشناس و سرپرست معدن شرکت سوژمیران

کارشناس شرکت باران خاک و پی

کارشناس سازمان زمین شناسی